Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Biológia BIO
Dejepis D
Fyzika F
Geografia GEO
Hudobná výchova HV
Chémia CH
ILS ILS
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NV
Nemecký jazyk Nj
Občianska náuka ON
Občianská výchova Ov
Pracovné vyučovanie PcV
Prírodopis P
Prírodoveda Pr
Prvouka P
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Ruský jazyk RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technická výchova TchV
Technika T
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TV
Vecné učenie VCU
Vlastiveda Vl
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VV
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zemepis Z

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018