Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
ILS ILS
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianská výchova Ov
Pracovné vyučovanie PCV
Prírodopis P
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SVP
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TV
Vecné učenie VCU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zemepis Z

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.12.2018