Navigácia

História školy (do roku 2004) Profil školy - súčasnosť Otvorenie multifunkčného ihriska Kolaudácia zrekonštruovaných budov

O škole

História školy (do roku 2004)

História a súčasnosť novotského školstvaVývoj a úroveň vzdelanostnej úrovne občanov obce (vznik roku 1691) sa dá usudzovať podľa úrovne školy. Tá bola zasa priamo závislá od ekonomickej vyspelosti ako aj od štruktúry školstva všeobecne. Typickým znakom spoločnosti v 18. st. bola zaostalosť, na hornej Orave chudoba pospolitého ľudu, ktorého prvoradým záujmom bol každodenný zápas o prežitie a až potom záujem o školu.


Prvá škola v Novoti súvisí s cirkevným osamostatnením obce od zákamenskej farnosti a rok 1790 sa pokladá za dátum vzniku cirkevnej školy. Prvým učiteľom novotskej školy bol Ján Višnay.


V 90. rokoch 19 st. počet obyvateľov obce narastal a tým aj počet školopovinných detí. Obec sa mala postarať o druhú školu a tak v roku 1895 na návrh vtedajšieho učiteľa Petra Bugalu sa zakladá v obci štátna škola. Uhorský zákon z roku 1868 zavádzal do všetkých nemaďarských škôl maďarčinu, ktorá bola vyučovacím jazykom až do roku 1918.


V šk. roku 1928/29 sa začala stavať nová budova cirkevnej školy a bola skolaudovaná v decembri 1929. Stála blízko farského úradu, na mieste dnešného domova dôchodcov. Jej priestory využívala ešte v rokoch 1965 až 1974 aj neskoršia ZDŠ.


Vznik štátnej školy (maďarská ľudová škola) v prenajatej budove si vynútil vzrastajúci počet žiakov. Napríklad v roku 1895 mala škola v I. až VI. ročníku 48 žiakov, v r. 1897 už 80 a v r. 1907 až 110 žiakov.


Prenajatá budova nezodpovedala potrebám školy preto v r. 1904 štátna správa postavila školskú budovu s jednou učebňou a učiteľským bytom s príslušenstvom. V r. 1920 mala štátna škola dve učebne s dvoma učiteľmi.


Počet zapísaných detí do jednotlivých ročníkov sa zvyšoval a tak napríklad v šk. roku 1933/34 v troj­triednej štátnej škole sa do ročníkov I. - VIII. zapísalo spolu 267 žiakov. Nevyhovujúce priestory viedli obecné zastupiteľstvo k tomu, že súhlasilo s výstav­bou štátnej ľudovej školy pre 3 až 5 tried na pozemku blízko terajšej 50. ročnej budovy ZŠ.


Po skončení vojny v r. 1945 reorganizáciou škols­tva sa rímsko – katolícka škola i štátna škola stali štátnymi školami a patrili do školského inšpektorátu Námestovo. Od školského roku 1948/49 mala škola osem postupných ročníkov a pre nedostatok pries­torov sa vyučovalo na tri smeny pri zníženom počte vyučovacích hodín. Riešením ťaživej situácie bola skutočnosť, že od decembra 1948 žiaci VI. - VIII. ročníka boli preradení do Strednej školy v Zákamennom.


Túto krízovú situáciu v novotskom školstve začali riešiť školský inšpektorát, miestny národný výbor aj riaditeľ školy s iniciatívou postaviť novú školskú budovu. Veľkú iniciatívu prejavil vtedajší riaditeľ Juraj Sarvaš a tak sa stavebné práce začali v októbri 1951.


Školský rok 1953/54 bol pre školu v Novoti významný. Z národnej školy sa stala osemročná stredná škola s ôsmimi samostatnými postupnými ročníkmi a navštevovali ju všetky novotské školopovinné deti. Riaditeľom v tomto školskom roku bol Jozef Kačena. Školu navštevovalo 286 žiakov.


Ešte pred oficiálnym odovzdaním budovy do užívania žiaci niektorých ročníkov od decembra 1953 využívali priestory kabinetov v časti telocvične ako provizórne učebne. V priebehu ďalších mesiacov (január – jún 1954) žiaci spolu s učiteľmi aktívne pomáhali pri dokončovacích prácach – hlavne čistení – v učebňovom krídle budovy.


Budova pre prvý stupeň a telocvičňa


Školský rok 1954/55 sa už začal v novej budove a otváral ho aj nový riaditeľ školy Július Facuna. Novovybudovaný jednoposchodový objekt školy bol po stránke stavebnej na tú dobu projekčne dobre usporiadaný. Budova mala sedem učební, miestnosť pre riaditeľňu, zborovňu, telocvičňu s kabinetmi a náraďovňou, umyváreň, školskú stravovňu s kuchy­ňou, byt pre riaditeľa školy, osobitné priestory pre žiacku knižnicu a ďalšie štyri miestnosti pre kabinety, ktoré sa však do r. 1970 využívali ako byty pre slobodných učiteľov. Škola mala vlastnú rozhlasovú ústredňu a hygienické zariadenia, vlastný vodovod a v suteréne budovy bolo zariadenie pre kotolňu, učebňa pre technickú výchovu a pivničné priestory boli budované aj ako protiatómové kryty. Okrem vlastnej učebne využívala škola do r. 1974 aj učebne v bývalej cirkevnej škole a jednu učebňu v starej budove bývalej štátnej školy. Takže osemročná stredná škola mala k dispozícii vcelku 10 učební, čo pochopiteľne pre stále rastúci počet žiakov nestačilo a tak až do 30. júna 1974 sa učilo na 2 smeny.


Dvojsmenné vyučovanie bolo odstránené vybudovaním ďalšieho školského pavilónu a osobitného objektu školských dielní. Nová budova bola daná do užívania 1. septembra 1974, kedy vtedajší riaditeľ Bernard Ondrejka oznámil žiakom a rodičom ukončenie dvojsmennej prevádzky.


V priebehu ďalších rokov, tak ako rástol počet žiakov, sa priestory budov upravovali adaptáciou miestností na učebne a tak aj budova školských dielní bola v roku 2000 upravená na učebňový blok so štyrmi triedami.Budova pre druhý stupeň


V súčasnosti má škola okrem prevádzkových a hospodárskych priestorov k dispozícií:

 • 22 učební
 • 2 odborné učebne informatiky
 • 1 špeciálna učebňa fyziky a chémie
 • 1 špeciálna učebňa pre špecifickú prípravu dievčat
 • telocvičňu s príslušenstvom
 • trávnaté ihrisko na futbal
 • asfaltové viacúčelové ihrisko na volejbal, basketbal, tenis a hokej
 • ihrisko na plážový volejbal
 • žiacku a učiteľskú knižnicu
 • učebňu pre technické vyučovanie
 • 8 odborných kabinetov
 • 1 školský klub s troma miestnosťami.

Obecný úrad v Novoti rozhodnutím obecného zastupiteľstva spojil prevádzku základnej školy a materskej školy od 1. 7. 2002 pod oficiálny názov Základná škola s materskou školou v Novoti.


9. októbra 2004 zásluhou Obecného úradu v Novoti bol odovzdaný aj nový ekologický systém vykurovania budov školy a bytoviek na vykurovanie Biomasou, čím sa škola i obec zaradila medzi prvé objekty na Orave vykurované uvedeným systémom.


Učitelia a školaTak ako rástol počet obyvateľov obce, rástol aj po­čet žiakov a tým aj potreba ďalších učiteľov. Naprí­klad v r. 1959/60 navštevovalo školu 309 žiakov, o 15 rokov v šk. r. 1975/76 dosiahol tento počet 519.


Kvalitatívny posun v personálnom obsadení školy nastal po roku 1963 keď školu každoročne posilňova­li absolventi vtedajších pedagogických inštitútov a pedagogických fakúlt. Je pravdou, že veľká časť mladých učiteľov tu nastupovala na základe tzv. „umiesteniek“, čo bolo povinné určenie pracovného miesta /školy/ pre absolventov vysokých škôl a tak fluktuácia pedagogických pracovníkov bola pomerne vysoká – ročne odchádzalo a prichádzalo priemerne 4 až 5 učiteľov. Aj tak však odbornosť vyučovania stú­pala a z mnohých tzv. nekvalifikovaných učiteľov – čo boli absolventi stredných škôl bez pedagogického vzdelania – si rôznou formou postupne dopĺňali peda­gogické vysokoškolské vzdelanie a dodnes pracujú na rôznych školách aj mimo Oravy. Pre úplnosť treba dodať, že funkciu učiteľov vykonávali absolventi po­chádzajúci nielen z Oravy ale aj z rôznych častí Slovenska.


Z dobových dokumentov sa dozvedáme, že na tejto škole mnohí pedagogickí pracovníci začali nielen svoju učiteľskú cestu, ale aj cestu spoločného rodinného života. Takto boli položené základy mnohých učiteľských rodín. Jedným z nich boli aj manželia Moškoví. Pri návšteve školy 6. 10. 1991 Doc. PhDr. Gustáv Moško, CSc. odkázal svojim pokračovateľom: „Na tejto škole sa začali moje prvé kroky k pedagogickej činnosti. Odvtedy uplynulo už veľa času. Obdivujem úspechy, ktoré pracovití Novoťania za tie roky dosiahli. Aj v oblasti vzdelávania a kultúry sú citeľné obrovské zmeny. Prajem všetkým učiteľom a všetkým pracovníkom školy veľa pracovných i osobných úspechov. Ďakujem Vám, že svojou aktívnou a tvorivou činnosťou nadväzujete na našu prácu v 50. rokoch.“

Stabilizácia učiteľských kádrov aj kvalifikačná úroveň sa postupne zlepšovali po roku 1990.

Jednou z príčin vysokej fluktuácie pedagogických pracovníkov bol aj fakt, že učiteľov – rodákov priamo z obce – ale aj z regiónu hornej Oravy, bolo veľmi málo. Napríklad učitelia pochádzajúci z obce Novoť boli dlhé roky iba Cyprián Serdel (od roku l958) a Mária Ondrejková (od roku 1970).


Učitelia z iných častí Oravy a Slovenska po určitom čase odchádzali. Preto vedenie školy v spolupráci s funkcionármi vtedajšieho MNV prijali za prvú z pri­orít úlohu pôsobiť na rodičov žiakov tak, aby usmer­ňovali svoje deti pre štúdium na gymnáziu, prípadne na iných stredných školách, s cieľom pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu vrátane PF.


Že sa táto úloha realizovala svedčí fakt o počte novotských žiakov – absolventov stredných a vyso­kých škôl.

 

 

Počet

absolventov

Rok

stredoškolákov

vysokoškolákov

1945 – 70

21

11

1971 - 90

135

27

1991 - 04

215

32


Je zásluha školy, že obec Novoť si vychovala vlastnú inteligenciu a bývalí žiaci novotskej školy (OSŠ, ZDŠ, ZŠ) pracujú dnes na rôznych úsekoch spoločenského a hospodárskeho života Slovenska ako inžinieri, lekári, právnici, kňazi, učitelia.


Po roku 1970 prakticky každý žiak absolvoval okrem základnej školy aj učňovské školy, stredné od­borné učilišťa, stredné odborné školy, gymnáziá a pod. A náväzne nato mnohí z nich aj vysokoškolské štúdiá.


Dnes je pedagogický zbor prakticky úplne obsa­dený kvalifikovanými učiteľmi a nastáva stabilizácia učiteľských kádrov. To dáva záruku kvalitnej odbornej a výchovnej práce s mládežou. Na škole sa vyučuje informatika, anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk.


V súčasnosti navštevuje školu 566 žiakov, ktorí sú zadelení v 22. triedach a ktorých vychováva 29 učiteľov.


Zloženie pedagogického zboru v školskom roku 2004/05:


Mgr. Adamíková Anna                                    Mgr. Bajo Ján

Mgr. Bendík Ján                                             Mgr. Bugaj Vladimír

Mgr. Buľáková Viera                                      PaedDr. Dopater Marián

Floreková Katarína                                        Ing. Florková Katarína

Mgr. Gašperová Daniela                                Mgr. Horváthová Mária

Mgr. Jasenková Mária                                    Mgr. Kocúrová Marta

Mgr. Kondelová Monika                                 Kovalčíková Margita

Mgr. Kozaňáková Emília                                Bc. Kurňavková Margita

Mgr. Kytková Erika                                        Mgr. Mác Stanislav

Mgr. Michalidesová Mária                              Mgr. Mikolajčíková Andrea

Mgr. Murínová Anna                                      Mgr. Olbertová Zuzana

Mgr. Ondrejka Bernard                                 Mgr. Paták Ľuboš

Mgr. Patáková Iveta                                     Polláková Margita

Mgr. Prokopová Marta                                  Mgr. Pupák Tomáš

Mgr. Zavoďančíková Milada

 

 

Práca učiteľov a žiakov mimo školy

 

Mimotriedna a mimoškolská činnosť učiteľov a žiakov z pohľadu foriem práce mala rôznu úroveň a do značnej miery závisela od celkovej hospodárskej, politickej a kultúrnej úrovne obce.

Jednoznačne treba vyzdvihnúť podiel učiteľov na celej výchovnej práci hlavne so žiakmi školy, ale aj v rámci obce. Bola to napr. práca na úseku kultúrno – osvetovej činnosti: vedenie a činnosť divadelných krúžkov na škole i v obci, premietanie filmov, ktoré sa do otvorenia kultúrneho domu v obci v r. 1965 rea­lizovali v telocvični školy a pod. V každom období pracovali učitelia v telovýchovných organizáciách Sokol, Slávia, TJ Družstevník najmä pri ve­dení volejbalových oddielov, stolného tenisu, bežec­kého lyžovania, futbalu, atletických súťaží a pod. Väčšina pedagogických pracovníkov aktívne pracovala v spoločenských a záujmových organizáciách v obci /červený kríž, zväzarm, ženské organizácie a pod./

Zapojenie žiakov do rôznej záujmovej činnosti mimo vyučovania bolo kvalitatívne i kvantitatívne rôzne. V 60. a čiastočne i 70. rokoch minulého storočia prevládalo v obci súkromné hospodárenie a tak deti, žiaci školy, museli venovať väčšinu voľného času sezónnym poľnohospodárskym prácam. Pravidelne od r. 1955 sa žiaci zúčastňovali zberu liečivých rastlín, papiera, železného šrotu, fliaš, zberu lesných plodov a pod.

Intenzívne sa záujmová mimotriedna činnosť žiakov rozvíja hlavne po roku 1965 a to hlavne for­mou záujmových krúžkov. V niektorých oblastiach žiaci dosiahli ocenenia nielen v rámci okresu /D. Kubín/, ale aj v rámci kraja, Slovenska, resp. v medzinárodných súťažiach. Pre ilustráciu uvedieme aspoň niektoré úspechy žiakov našej školy:

 • v roku 1967 sa prvýkrát žiačka našej školy Hanka Durčáková zúčastnila celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, čo znamená, že „slovenčina ako jazyk si nachádza miesto i v končinách Oravy, o ktorých niektorí ani nepočuli“ /T. H. Florin – v záverečnom hodnotení súťaže/. Žiačku pripravoval p. uč. B. Ondrejka. V ďalších školských rokoch reprezentovali žiačky, Dagmar Ondrejková v Banskej Bystrici a Betka Mikolajčíková v Martine, školu v prednese poézie a prózy na krajských súťažiach. Žiačky viedla p. uč. Mária Ondrejková.
 • V rámci literárnej a výtvarnej tvorby v súťaži Literárny a výtvarný Trenčín boli traja žiaci školy zapí­saní do zoznamu začínajúcich autorov a vo výtvar­nej časti súťaže dosiahli žiaci prvenstvá v jednotlivých kategóriách. Literárnu tvorbu viedla p. uč. Ondrejková Mária a výtvarnú p. uč. Kalužáková Alena. Úspechy v oblasti výtvarných súťaží vráta­ne medzinárodných ocenení dosahujú žiaci aj v posledných rokoch najmä pod vedením p. uč. Michalidesovej Márie.
 • Striebornú cenu v rámci medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže získal žiak našej školy Xaver Gubáš v r. 1981.
 • Vynikajúce výsledky nielen v rámci Oravy dosahovali a dosahujú žiaci v športových súťažiach:
 • dlhodobú tradíciu malo bežecké lyžovanie, ktoré viedli p. uč. Brňák, Kubáček, Hlavatý. Okrem víťazov okres­ných súťaží bolo to aj popredné umiestnenie v rámci bývalého stredoslovenského kraja.
 • žiaci v stolnotenisových súťažiach sa prebojovali na úroveň stredoslovenského kraja
 • už v roku 1973 bolo založené prvé družstvo basketbalu /viedol p. uč. Brňák, na výsledky ktorého v posledných rokoch nadviazali ďalší žiaci pod vedením p. uč. Patáka, p. uč. Patákovej./ Družstvo chlapcov i dievčat sa umiestnilo v rámci kraja na 3. mieste. Úspechy dosiahli aj volejbalisti – 3. miesto v rámci kraja a popredné umiestnenia na medzinárodných turnajoch v Čechách a Poľsku /viedol p. uč. Paták/.
 • družstvo žiačok v cezpoľnom behu obsadilo 2. miesto na krajských majstrovstvách

Ihrisko pre plážový volejbal

 

Viacúčelové športové ihrisko

 

 

Telocvičňa


Aj žiačky Zuzka Halanová a Martina Godišová v školskom roku 2000/01 a 2001/02 úspešne riešili úlohy chemickej olympiády v rámci kraja – viedla p. uč. Patáková.

 • V jednotlivých obdobiach dosahovali žiaci dobré výsledky a reprezentovali školu v spevácko-tanečnom súbore Grunik /viedol p. uč. Serdel, na tradíciu ktorého dnes úspešne nadväzuje spevácky súbor Burizón, ktorý od jeho založenia v r. 1993 vedie p. uč. Kobellová/.
 • Dobré výsledky dosiahli žiaci aj v súťažiach a olympiádach v matematike a v anglickom jazyku.

Celkovo možno povedať, že mimotriedna a mimo­školská činnosť žiakov pod vedením pedagogických pracovníkov splnila a spĺňa svoj cieľ. V tomto školskom roku pracuje na škole 28 záujmových krúžkov. Rozvoj záujmu, schopností a talentu žiakov prispieva k formovaniu človeka, ktorý je dnes rovnocenným partnerom občanov ostatných európskych krajín a naviac k rozvoju rozumových schopností pridáva aj ľudský rozmer rozvojom charakterových schopností.

 

Riaditelia škôl od roku 1954

šk. rok - do roku

1954/55 - 1958/59 Facuna Július

1959/60 - 1969/70 Belvončík Jozef

1970/71 - 1982/83 Ondrejka Bernard

1983/84 - 1985/86 Klbečková Anna

1986/87 - 1991/92 Ondrejka Bernard

1992/93 Ondrejková Mária

1993/94 - 2001/02 Ondrejka Bernard

2002/03 Paták Ľuboš

 

Zástupcovia riaditeľa školy od roku 1954

Sarvaš Ján

Justh František

Moško Gustáv

Klabník Karol

Pacoňová Margita

Ondrejka Bernard

Brňák Martin

Klbečková Anna

Revaj Emil

Kačaljak Jaroslav

Záhumenská Ľubica

Paták Ľuboš

Kobellová Mária

Zavoďančíková Milada

 

 

Prehľad o počte žiakov:


Školský rok

Počet žiakov

Poznámka

1954/55

272

8 ročníkov

1964/65

489

9 ročníkov

1974/75

502

9 ročníkov

1984/85

428

8 ročníkov

2004/05

566

9 ročníkov


Sponzori školy:

Colorspol, KVN Novoť, Obec Novoť, PD Novoť, Frenocar, NOMUT, Radasta, Flores, Jurami – Milan Klimčík, Ľubomír Socha, Minimarket, Gruchalová Marta, DANAV, Farský úrad Novoť, Jednota SD COOP Námestovo, UKO - Anna Koleštíková, Štefan Buľák

Zostavili: Mgr. Bernard Ondrejka, Mgr. ¼uboš Paták (2004 )

Galéria:

Špeciálna učebňa

Z tvorby našich žiakov – maľba na drevo

 

Na vyučovacej hodine

 

Učebňa informatiky

Školská jedáleň

Športové trofeje

Školská chodba