Navigácia

 • DEŇ MLIEKA v II.A
 • OKTÓBER

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci október

  • Burza práce- Námestovo- žiaci 9. ročníka- 10.10.2018
  • Pasovanie prvákov za žiakov školy (23.10. 2018) po 4. vyučovacej hodine  v telocvični ZŠ
  • 16.10.2018- Svetový deň výživy-aktivity v triedach zamerané na zdravú výživu
  • Plenárne rodičovské združenie – 24.10.2018 (streda) o 15.00 –v telocvični ZŠ, po skončení RZ v triedach
  • 18.10. 2018 Milión detí sa modlí ruženec"- Deti prosia o pokoj a jednotu vo svete.
  • Jesenné prázdniny –od 31.10.2018 do 04.11.2018, začiatok vyučovania po prázdninách 5. november 2017 (pondelok)
  • Medzinárodný deň školských knižníc, 22.10. 2018- aktivity v školskej a obecnej knižnici
  •  Projekt „Záložka do knihy spája školy“
  • Výstava jesenných plodov a dekorácií
  • Farebný týždeň s jesennou šarkaniádou
  • Beseda s MUDr. Jankou Jakubjákovou- praktickou lekárkou pre deti-17.10. 2018,  žiaci 4. ročníka
  • „KARPOR“- program kariérového poradenstva a profesijnej orientácie pre žiakov 9.ročníka v spolupráci s CPPPaP Námestovo -17.10. 2018
  • Kultúrne vystúpenie  žiakov pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Centre sociálnych služieb STUDIENKA, 26.10.2018
  • Exkurzia do Bratislavy a Uhrovca, 18.10.2017- žiaci 9. ročníka
  • Zber tetrapakov v budove starej školy
 • Adaptácia pri prechode na II. stupeň

  Jmik Dňa 4.10.2018 budú mať žiaci skupinovú aktivitu a to: 5.A 3.a 4.vyučovaciu hodinu a 5.B 1. a 2. vyučovaciu hodinu

 • BURZA SŠ Námestovo pre 8.a 9. ročník
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť 315 oznamuje žiakom základnej školy a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 - t. j. v pondelok po svätej omši (približne o 9.00 hodine) v priestoroch kultúrneho domu. Tešíme sa, že sa po prázdninách s Vami opäť stretneme!

 • ORAVA V ŠKOLE

  (vaj) V poradí už 2. kolo regionálnej súťaže Orava v škole sa nieslo pod názvom „Viera, zvyky a tradície našich predkov.“ Súťaž vyhrala 3. B trieda pod vedením p. uč. Florkovej. Druhé miesto obsadila Natálka Serdelová z 3. C triedy a triedy 4. C  a 3. A pod vedením p. uč. Kozaňákovej získali 3. miesto. Prezentácie sú k nahliadnutiu. Ďakujeme všetkých zúčastneným žiakom.

  Foto - Orava v škole 

  Prezentácia - Natálka

  Prezentácia - Viera, tradície a zvyky - IV.C

  Prezentácia - Zvyky a tradície - III.B

   

   

    

 • Súťaž SLOVENSKO NAŠE

   

  (vaj) Ešte v apríli učitelia dejepisu na našej škole vyhlásili školskú súťaž, do ktorej sa zapojili všetci žiaci 2. stupňa. Rok 2018 je veľmi bohatý na významné udalosti dejín nášho národa – napríklad 50. výročie Pražskej jari, Alexander Dubček a jeho Socializmus s ľudskou tvárou, Štúrovci, 1155 rokov od založenia Matice slovenskej, 750 rokov čo sa na brale nad riekou Orava vypína Oravský hrad či koniec Prvej svetovej vojny, ktorého 100. výročie oslávime v novembri.

  Súťaž pod názvom Slovensko naše bola zameraná na tieto významné medzníky histórie nášho národa, ktorou sme chceli vzbudiť záujem a povedomie o národ, ku ktorému sa hlásime. Žiaci prejavili svoj talent nielen pri realizácii projektov, ale aj svoje práce prezentovali veľmi dobre. V júni bola súťaž ukončená a víťazné práce boli odmenené zaujímavými cenami. Najlepšie práce si môžete pozrieť v galérii.

    

 • Výtvarné súťaže - Bilancia v šk. roku 2017/18

  (mich) VÝTVARNÉ  SÚŤAŽE  V ŠK.R. 2017/18 – celková bilancia získaných ocenení

   

  CELKOVÝ POČET VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ:    15

  MEDZINÁRODNÉ: 3      Medzinarodne_sutaze.pdf

  CELOSLOVENSKÉ: 6    Celoslovenske_sutaze.pdf

  REGIONÁLNE: 5            Regionalne_sutaze.pdf

  OKRESNÉ: 1                  Okresne_sutaze.pdf

   

  CELKOVÝ POČET OCENENÍ: 45 z toho 30 celoslovenských a medzinárodných !!!

   

  MEDZINÁRODNÉ:  4       ( 1. miesto: 1-krát,  2. miesto:  2-krát  a  

                                                    ŠPECIÁL. CENA ZA PEDAG. VEDENIE ŽIAKOV  )  

   

  CELOSLOVENSKÉ:  26       ( 1. miesto: 8-krát,  2. miesto:  7-krát,  3. miesto:  7-krát    

                                                         CENA POROTY: 3-krát , ČESTNÉ UZNANIE: 1- krát   a

                                                         CENA ZA PEDAG. VEDENIE ŽIAKOV )

   

  REGIONÁLNE: 12    ( 1. miesto: 4-krát,  2. miesto:  4-krát,  3. miesto: 1-krát

                                       4. miesto: 1-krát, 5.miesto: 1-krát -> postup do celoslov. kola)                                  

  OKRESNÉ : 3             ( 1. miesto: 1-krát,  2. miesto:  1-krát,  3. miesto: 1-krát)

   

  CELKOVÝ POČET OCENENÝCH ŽIAKOV: 90

 • Maratónsky beh

  Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Maratónsky beh boli pridané fotografie.

 • Míľa pomoci
 • III. A: Web stránka: Malá finančná akadémia s Kozmixom

  (Koz) Žiaci III.A sa v tomto školskom roku zúčastnili projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť detí. Veľmi zaujímavým spôsobom sa snaží naučiť deti rozumieť peniazom, poznať históriu obchodovania, platenia, rozumne hospodáriť s nadobudnutými financiami. Deti budovali mesto Šmoulovo. Boli rozdelení do 4 tímov, v ktorých mal každý člen nejakú funkciu a rovnocenné postavenie. Táto hra okrem rozvoja finančnej gramotnosti rozvíjala aj tímovú spoluprácu, kolektívne cítenie, spoločné rozhodovanie, argumentáciu, ponúkanie návrhov a riešení. V rámci záverečnej prezentácie pozvali do triedy žiakov zo susedných tried a predstavili  im celý  projekt.

 • Koncoročný výlet prvákov
 • DILONGOVA TRSTENÁ

  Celoslovenská súťaž v prednese spirituálnej poézie a prózy.

  Žiačky našej školy(Tereza Kozaňáková - 9.B, Dorota Šusteková - 7.A, Simona Martvoňová - 6.B a Simona Dibdiaková - 6.B) sa zúčastnili dňa 1.6.2018 na recitačnej súťaži, ktorá sa koná každoročne na počesť významného spisovateľa Rudolfa Dilonga. Aj tento rok sme boli úspešní: Simona Martvoňová získala CENU POROTY a Simona Dibdiaková pekné 3. MIESTO!

  Tento úspech nás veľmi teší, pretože do súťaže sa zapojilo veľa žiakov z celého Slovenska, takže porota to nemala ľahké. VÍŤAZKÁM GRATULUJEME!!! 

 • Školský koncoročný výlet tretiakov- Oravský hrad, Oravská priehrada
 • Plavecký výcvik tretiaci a štvrtáci

  (plu) Aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého kurzu v „Aquarelaxe Dolný Kubín“. Cieľom základného plaveckého kurzu bolo hravou činnosťou prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké návyky, dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na bruchu a chrbte, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody,  zoskok a vynorenie v malej a veľkej vode. Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého kurzu je zdokonalenie plaveckého spôsobu kraul, znak alebo prsia, zoskok z brehu do hlbokej vody s vyplávaním a preplávaním do plytkej vody. A ako to naše deti zvládali môžete vidieť na fotkách. Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Plavecký výcvik tretiaci a štvrtáci boli pridané fotografie.

 • Martina Plutinská: Web stránka: DEŇ DETÍ

  Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: DEŇ DETÍ boli pridané fotografie.

 • JÚN

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci jún:

  • „Deň detí“  – 01.06.2018 (piatok), 1.stupeň: súťaže na stanovištiach v areáli školy, 2. stupeň „Míľa pomoci",
  • školské výlety,
  • rozlúčkový koncoročný večierok žiakov 9. ročníka v KD – 13.06.2018 (streda), od 16.00 hod. do 22.00 hod.,
  • ekovýchovný program o triedení odpadov- enviromentálna výchova, žiaci 6. ročníka- prednáška o 08.00 hod.,
  • kultúrne vystúpenie žiakov v CSS Studienka  pri príležitosti „Dňa otcov“ 19.06. 2018 o 10.00 hod -žiaci zo záujmových krúžkov,
  • pokračuje zber papiera,
  • „KARPOR“- program kariérového poradenstva a profesijnej orientácie pre žiakov 8.ročníka v spolupráci s CPPPaP Námestovo -05.06.2018 (utorok), 1.-4. vyučovacia hodina.
 • Dopravná výchova

  Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Dopravná výchova boli pridané fotografie.

  (plu) Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Na našej škole sa realizovala na ihrisku, kde si deti mohli osvojiť základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.

 • PREHADZOVANÁ ŽIAKOV 4.ROČNÍKA

  (jmik) V rámci nového projektu volejalovej fedrácie sa naša škola prihlásila do súťaže v prehadzovanej pre žiakov 1.stupňa.Šikovní štvrtáci ukázali svoje schopnosti a v základnej skupine porazili družstvo z Námestova a postúpili na krajské kolo v Ružomberku. Tohto kola sa zúčastnilo 6 družstiev. Hrali v dvoch skupinách, kde naši žiaci postúpili do semifinále. Tam nezaváhali a poradiili si s družstvami Trstenou   a Gbeľanmi .Krásnym 1. miestom si zaistili postup na Majstrovsvá Slovenska, ktoré sa konajú v rámci športového podujatia KALOKAGATHIA v Trnave dňa 20.6.2018. Gratulujeme!!! foto

 • KONZULTAČNÝ DEŇ

  Pozývame rodičov žiakov 8.ročníka na konzultačný deň, zameraný na oboznámenie možnosti štúdia na strednej škole v budúcom školskom roku.

strana: