Navigácia

Školská jedáleň

Nadpis

 

 

 

Školské stravovanie

 

V Základnej a materskej škole v Novoti sa deťom poskytuje stravovanie podľa druhého finančného pásma, ktoré bolo schválené OZ Novoť – uznesením č. 12/2013 – C/6  dňa 27. 06. 2013

Materská škola:         desiata:                                              0,26 €

          desiata, obed:                                    0,90 €

          desiata, obed, olovrant                      1,12 €

 

Základná škola:          desiata.                                               0,30 €

                                   obed (1 – 4):                                       0,95 €

                                   obed (5 – 9):                                       1,01 €

                                   zamestnanci:                                       1,12 € + 1,18 €  režijné náklady

                                   cudzí stravníci:                                   1,12 € + 1,18 € režijné náklady

 

Poplatky za stravu je potrebné uhrádzať do 15 dňa v mesiaci na účet:

SK58 5600 0000 0040 4078 1006

V zmysle zákona č.245/2008, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 par.2 odsek 1 sa v školskej jedálni stravujú deti, žiaci, zamestnanci len v čase ich pobytu v škole.

Zo stravy je možné odhlásiť deň vopred osobne alebo telefonicky na č. 0948 353 389,  043 5590220.

V prípade neodhlásenia sa neposkytuje vecná ani finančná náhrada.

Obed do obedára si môže stravník odobrať len v prvý deň ochorenia, ak si zákonný zástupca /rodič/ nestihol včas stravu odhlásiť. Ak je stravník chorý viac dní, rodič je povinný dieťa zo stravovania odhlásiť. Taktiež zamestnanec, ktorý je na PN alebo dovolenke nemá nárok na stravu a je povinný sa odhlásiť.