Navigácia

Školský poriadok Organizačný poriadok Ďalšie dokumenty

Dokumenty

Školský poriadok

 

  ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

  

     Školský poriadok je súhrn noriem spolužitia celého školského kolektívu žiakov, učiteľov a správnych zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka.

Školský poriadok dopĺňajú:

 • bezpečnostné opatrenia v špeciálnej učebni fyziky, v učebni chémie,v učebniach výpočtovej techniky a v učebni technickej výchovy,
 • osobitný súhrn opatrení na hodinách telesnej výchovy v telocvični a na školskom ihrisku a v školskom klube detí.

 

Povinnosti žiakov

 

I. Príchod žiakov do školy

 

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú o 7.45 hod. Na záujmovú činnosť prichádzajú 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti), vo vestibule, šatni alebo inom dohodnutom mieste vyčkajú príchod vyučujúceho, vedúceho krúžku, ktorý žiakov vpustí do budovy a odvedie do príslušnej učebne.
 2. Do školských budov vchádzajú žiaci hlavnými vchodmi až po vpustení dozorkonajúcim učiteľom.
 3. Žiaci, ktorí prídu do školy skôr, ako je stanovená doba, sa zdržiavajú na školskom dvore. Ak žiak opustí areál školy, pracovníci školy nie sú zodpovední za jeho bezpečnosť.
 4. Žiak sa v škole preobúva do vhodnej zdravotne nezávadnej obuvi, ktorá nenecháva na podlahe čierne stopy. Prezúvky musia byť pevné, šľapky sa nepovoľujú (možnosť úrazu), až na zdravotné výnimky.
 5. Žiaci prichádzajú do školy po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách, nepreliezajú plot.

 

II. Správanie žiakov na vyučovaní

 

     Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok.

 1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku.
 2. Pred zazvonením každý sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa.
 3. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede žiakov, svedomito a  aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 4. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 5. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie dôvod.
 6. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 7. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku.
 8. Manipulovať s oknami, roletami, závesmi, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. Pri poškodení majetku školy škodu hradí rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka, a ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy.
 9. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky, vrátane iných predmetov; vykrikovať z okien.
 10. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje a potrebné veci nepoužívať nevhodným spôsobom. Je zakázané nosiť zbrane, nože a iné ostré predmety, cigarety, zápalky, zapaľovače, energetické nápoje, alkohol, omamné látky, zábavnú pyrotechniku, pornografické časopisy a pod. Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
 11. Oslovenie a pozdravy:
 • žiak zásadne zdraví všetky dospelé osoby,
 • žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani,
 • ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci sa postavia; to isté platí pri odchode osoby. Na hodinách Tv, Tech, Inf, Vv a F, CH, Bi (pri laboratórnych prácach) a pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
 1. Žiak musí byť v škole a  na všetkých školskýcha  mimoškolskýchpodujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto, bez výstredností.
 2. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón, tablet, smart hodinky, discman, MP-3 prehrávač, i Phon – vrátene prestávok (vyhláška č. 320 MŠ SR z 23.7.2008 o ZŠ – § 20 ods. 7). Pri porušení zákazu učiteľ vezme žiakovi mobil, odovzdá ho VP alebo ZRŠ, ktoré ho vydajú len rodičovi. Udalosť zapíše do klasifikačného záznamu a informuje triedneho učiteľa. Priestupok bude riešený podľa kritérií na hodnotenie správania sa žiakov.
 3. Tiež sa žiakom zakazuje zhotovovanie rôznych zvukových čiobrazových záznamov z vyučovania, alebo prestávok, ostatných spolužiakov a učiteľov a ich šírenie v médiách. Pri porušení tohto zákazu bude žiak potrestaný v súlade so školským poriadkom a kritériami na hodnotenie správania žiakov.
 4. Žiak nosí do školy každý deň žiacku knižku, ktorá je označená pečiatkou školy a podpisom triedneho učiteľa a dáva ju pravidelne podpisovať svojim rodičom.

 

III. Správanie žiakov cez prestávky, prechod do odborných učební

 

 1. Cez veľkú prestávku žiaci desiatujú v triedach alebo školskej jedálni. Dvere na triedach sú počas prestávok dokorán otvorené.
 2. Po 2. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky nesmú žiaci opustiť budovu, ostávajú vo svojich triedach alebo chodbách, riadia sa pokynmi dozorkonajúceho učiteľa.
 3. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu, alebo čakajú na vyučujúceho (v prípade hodiny v inej budove).
 4. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
 5. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky, týždenníci si plnia svoje povinnosti.
 6. Žiaci čakajú na učiteľa na tie predmety, kde sa vyžaduje presun vo svojich triedach (stará budova) alebo vo vestibule (nová budova) 2 minúty pred zazvonením.
 7. Papiere a odpadky žiaci odhadzujú do košov.
 8. Žiak nesmie vstupovať do odborných učební, kabinetov, podkrovia novej školy a telocvične bez povolenia učiteľa.
 9. Žiak nesmie použiť fyzickú silu pri riešení konfliktov so spolužiakmi, slovne ich neuráža, uznáva druhých bez ohľadu na majetok, rasu, náboženstvo alebo postihnutie. Žiak sa nesmie zúčastniť šikanovania iných, snaží sa mu zamedziť alebo zavolať dospelú osobu.
 10. Cez prestávky sú zakázané všetky pohybové hry vo všetkých priestoroch.
 11. Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach (okrem veľkej prestávky).

 

IV. Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do školského klubu detí je pre zaradených žiakov povinná.
 2. Vyučovanie a podujatia školy počas vyučovania môže žiak vymeškať len pre chorobu alebo vážnu udalosť v rodine. Rodičia oznámia dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi.
 3. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Na vymeškanie 1 vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo 1 vyučovací deň triedny učiteľ, na 2 a viac dní dáva súhlas riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodiča.
 4. Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniťdo 3 pracovných dní po návrate do školy, inak budú vymeškané hodiny neospravedlnené.
 5. Za neospravedlnené hodiny bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania alebo kárne opatrenie (podľa počtu hodín).
 6. Pri absencii žiaka najviac 4 pracovné dni v školskom roku ho môže ospravedlniť rodič. Vo výnimočných prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad.
 7. Ak žiak potrebuje opustiť budovu školy počas vyučovania, bude uvoľnený len pri osobnom prevzatí rodičom, resp. zákonným zástupcom.
 8. Pri vymeškaní 15 neospravedlnených hodín za 1 mesiac je vedenie školy povinné oznámiť túto skutočnosť zriaďovateľovi a príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

V. Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

 

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.
 2. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka,resp. jeho zákonný zástupca.
 3. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice a školské potreby si ponechá a odovzdá na škole, kde ukončí školský rok.
 4. Zošity a učebnice má žiak zabalené a podpísané.
 5. Na začiatku školského roka poučia odborní vyučujúci žiakov o manipulácii s interaktívnou tabuľou a inou technikou.

 

VI. Samospráva triedy

 

 1. Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:

Predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu funkcionárov triednej samosprávy.

Podpredseda – zastupuje predsedu v neprítomnosti.

Pokladník – vyberá od žiakov vstupné, predplatné za časopisy, náhradu škôd a pod.

Zástupca školského parlamentu (od 4. ročníka) – reprezentuje triedu v školskom parlamente.

Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

 1. Týždenníci sú triedni funkcionári, ktorých menuje triedny učiteľ. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy. Ich povinnosti sú:

a) pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu a iné potreby na vyučovanie,

b) na každej hodine hlásia neprítomných,

c) cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu,

d) po skončení vyučovania zotrú tabuľu; kriedu, špongiu, handru a ostatné pomôcky uložia na určené miesto,

e) vedeniu školy hlásia neprítomnosť vyučujúceho v triede do 10 minút po zazvonení.

VII. Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu; v lavici nezostávajú žiadne pomôcky, či iné predmety.
 2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne (stará budova a dielne) alebo do vestibulu (nová budova). Tam sa žiaci preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu, areál školy. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný.
 3. Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy, ako i v školskom areáli, nie je dovolené.
 4. Využívanie športovísk v areáli školy po vyučovaní a v dňoch voľna je len na vlastnú zodpovednosť. Škola v mimovyučovacom čase nezabezpečuje dozor a nezodpovedá za prípadné úrazy.
 5. Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni odídu v sprievode určeného učiteľa do priestoru pred jedálňou, kde si uložia tašky a veci, v jedálni sa správajú slušne, riadia sa pokynmi službukonajúceho učiteľa a pracovníčkami školskej jedálne.
 6. Po odstravovaní sa sú žiaci povinní opustiť budovu a areál školy.
 7. Nájdené veci žiaci odovzdajú učiteľovi, alebo odnesú do kancelárií školy.

 

 

VIII. Správanie žiakov na verejnosti v čase mimo vyučovania

 

 1. Žiak je povinný správať sa slušne i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských prázdnin. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom a spolužiakom sa správa úctivo, zdvorilo, čestne a priateľsky. Je povinný dodržiavať dopravné predpisy.
 2. Žiak je zdvorilý voči dospelým, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch. Je pozorný k žiakom a občanom telesne postihnutým, ženám a starým ľuďom a podľa potreby im ochotne pomáha.
 3. Podľa zákona č. 214/2009 Z. z. osoby maloleté do 15 rokov nesmú používať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné sa podrobiť dychovej skúške. Nesmú sa zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje. Porušovanie týchto zákazov je povinná škola nahlásiť obci, ktorá ich v správnom konaní prejedná.

 

IX. Komisionálne skúšky

 

 1. Z dôvodu vymeškania viac ako 30% počtu hodín v danom predmete za klasifikačné obdobie (polrok) môže vyučujúci navrhnúť komisionálne skúšky žiaka z daného predmetu.
 2. Na žiadosť rodičov po obdržaní vysvedčenia do 3 pracovných dní a následnom rozhodnutí riaditeľa školy. (Metodický pokyn na hodnotenie žiakov ZŠ č. 22/2011 vydaný MŠ SR).

 

X. Starostlivosť o zovňajšok

 

 1. Žiak chodí do školy čisto a vhodne upravený a oblečený bez výstredností. Nepovoľuje sa nosenie čiapok, šiltoviek a kapucní v čase vyučovania. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek (šľapky sú nevhodné z hľadiska úrazu). Na hodiny Vv, Tech, Ch, TSv si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
 2. Zo zdravotných a estetických dôvodov je neprípustné výstredné oblečenie (minisukne, hlboké výstrihy, priesvitné šaty) nápadná úprava tváre (mejkap). Je nutné dodržiavať pravidelnú hygienu – sprchovanie, umývanie vlasov, umývanie rúk, nôh, zubov, strihanie nechtov a pod.

 

XI. Stravovanie v školskej jedálni

        

 1. Rodičia sú povinní zaplatiť odobratú stravu do konca 1. týždňa nasledujúceho mesiaca.
 2. Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne a pedagogický dozor.
 3. V prípade nevhodného správania sa žiaka v školskej jedálni môže byť tento zo stravovania vylúčený.
 4. Strava sa vydáva v čase od 11.30 do 14.00 hod.
 5. Žiak, ktorý je chorý, alebo ktorý nebol v škole z iného dôvodu ako je školská akcia nemá nárok na stravu. Ak si aj tak stravu odoberie musí ju zaplatiť v plnej výške!

 

XII. Výchovné opatrenia

 

     Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie žiakov ZŠ, ktoré boli schválené MŠ SR a platia od 1.5.2011 podľa čl. 9 a podľa kritérií na hodnotenie správania sa žiakov pre ZŠ s MŠ Novoť od 1.9.2009.

 1. Za prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú prácu pre kolektív môže byť žiakovi udelená pochvala ústne alebo písomne:
 • pochvala od vyučujúceho do poznámok v klasifikačnom zázname,
 • pochvala od vyučujúceho do žiackej knižky,
 • pochvala od triedneho učiteľa pred triedou,
 • pochvala od riaditeľa školy pred triedou, celou školou,
 •  
 • knižná alebo iná vecná odmena.
 1. Za previnenia voči školskému poriadku bude žiakovi po prejednaní s rodičom udelené výchovné opatrenie:
 • zápis do poznámok v klasifikačnom zázname (ihneď),
 • zápis do žiackej knižky (ihneď),
 • napomenutie od triedneho učiteľa (po prerokovaní na pedagogickej rade),
 • pokarhanie od triedneho učiteľa (po prerokovaní na pedagogickej rade),
 • pokarhanie od riaditeľa školy (po prerokovaní na pedagogickej rade).

Za závažnejšie previnenia bude žiakovi znížená známka zo správania po prerokovaní na pedagogickej rade.

        

XIII. Školský klub detí

 

 1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe žiadosti o prijatie vyplneného rodičmi, po uhradení stanoveného poplatku a na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí do ŠKD.
 2. Začiatok činnosti v ŠKD je od 11.30 do 15.30 hod.
 3. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas ako je uvedený na žiadosti o prijatie, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne, alebo telefonicky.
 4. Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy.
 5. Pri nedodržiavaní vnútorného poriadku ŠKD môže byť žiak z neho vylúčený.
 6. Žiaci, ktorí navštevujú ŠKD a dochádzajú z tried ZŠ v budove MŠ autobusom, sa presunú zo zastávky SAD do priestorov ŠKD pod vedením vychovávateľky.

 

XIV. Pokyny k príznakom náhleho akútneho ochorenia, úrazu, pedikulózy

 

   Ak sa u žiaka počas pobytu v škole prejavia príznaky akútneho ochorenia, nevoľnosti, horúčky a v prípade úrazu, triedny učiteľ o tejto skutočnosti ihneď informuje zákonného zástupcu. Do príchodu rodiča je žiak umiestnený pod dozorom v samostatnej miestnosti. Ak sa rodič nemôže dostaviť do školy, škola zabezpečí odsun žiaka na zdravotné stredisko ku detskej lekárke. Pri výskyte parazitárneho ochorenia, predovšetkým pedikulózy u žiakov triedny učiteľ oznámi písomne túto skutočnosť rodičovi a poradí mu, aké činnosti je potrebné vykonať, aby došlo k náprave. Postihnutí žiaci majú zákaz vstupu do školy, až kým neprinesú potvrdenie od lekára o odstránení problému.

 

XV. Iné ustanovenia

 

 1. Na škole platí zákaz nepovoleného vstupu a zdržiavania sa v priestoroch školy cudzím osobám. Pri návšteve školy sa musia tieto osoby zahlásiť v kanceláriách školy!
 2. Vonkajšie priestory školy – ihriská v areáli, vchody do budov sú snímané kamerovým systémom. Tieto priestory a objekty sú označené oznamovacími tabuľkami.

 

XVI. Záverečné ustanovenie

 

 1. Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy.
 2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom na začiatku školského roka žiakov, ako aj ich rodičov (na rodičovských združeniach a webovej stránke školy).
 3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.9.2016.
 4. Rušia sa ustanovenia školského poriadku zo dňa 1.9.2010.

 

 

 

Prílohy:

 1. Práva žiaka
 2. Povinnosti týždenníkov
 3. Zásady pre výkon pedagogického dozoru – bezpečnostné pravidlá
 4. Kritériá na hodnotenie správania žiakov
 5. Stop šikanovaniu – informačný leták pre deti ZŠ
 6. Opatrenia zabraňujúce šíreniu legálnych aj nelegálnych drog v školskom prostredí
 7. Všeobecné pokyny pre zamestnancov školy
 8. Dodatok š. 1 – Práva a povinnosti rodičov

 

 

 

 

 

  V Novoti, dňa 30.8.2016                            

 

 

  Prerokované na pedagogickej rade dňa 30.8.2016

 

 

 

 

  Schválil dňa 30.8.2016    Mgr. Ľuboš Paták, riaditeľ školy

      

 

 

   Platnosť dokumentu: od 1.9.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Novoť 315, 029 55 Novoť

 

Príloha č. 1 k školskému poriadku

 

Práva žiaka

 

 

 1. Žiak má právo na bezplatné vzdelávanie.
 2. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad.
 3. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku súvisiacu s učivom a dostať na ňu odpoveď.
 4. Žiak má právo na omyl.
 5. Žiak má právo určiť si spôsob prípravy na skúšanie.
 6. Žiak má právo na najobjektívnejšie hodnotenie, je oboznámený s kritériami na hodnotenie. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkami hodnotenia ihneď, pri písomných a grafických prácach do 10 dní s možnosťou nahliadnutia do nich.
 7. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
 8. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
 9. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojim správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov.
 10. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje školský poriadok.
 11. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávky, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti, neruší ostatných a neporušuje šk. poriadok.
 12. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.
 13. Žiak má právo využívať školské zariadenia, učebne, ihriská, pomôcky, knižnicu ...
 14. Žiak má právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, zapájať sa do mimoškolských športových, kultúrnych a spoločenských aktivít.
 15. Žiak so ŠVVP (zdravotné postihnutie) má právo byť vzdelávaný a hodnotený s ohľadom na jeho postihnutie.

 

 

 

 

 

 

V Novoti, dňa 30.8.2016                    

                                                                      ................................................

                                                                                Mgr. Ľuboš Paták

                                                                                    riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Novoť 315, 029 55 Novoť

 

Príloha č. 2 k školskému poriadku

 

Povinnosti týždenníkov

 

 1. Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede pred vyučovacími hodinami a počas prestávok.
 2. Jeden z týždenníkov na začiatku každej vyučovacej hodiny hlási počet a mená chýbajúcich žiakov bez toho, aby ich vyzval vyučujúci.
 3. Počas veľkých prestávok týždenníci:
 • vyvetrajú učebňu,
 • zotrú tabuľu,
 • vyrovnajú lavice, urobia celkový poriadok v triede.
 1. Pred vyučovacími hodinami pripravia triedu, prachovku, kriedu, zotrú tabuľu, dbajú, aby do príchodu učiteľa bola v triede disciplína a poriadok.
 2. Ak po zazvonení do 10 minút nepríde do triedy vyučujúci, sú povinní toto hlásiť zástupcovi riaditeľa.
 3. Ak vyučujúci neurčí inak, týždenníci pripravujú (prinesú) počas prestávky pomôcky na hodinu (mapy, obrazy a iné).
 4. Po skončení vyučovania:
 • týždenníci odchádzajú z triedy poslední,
 • skontrolujú čistotu triedy, zotrú tabuľu, upravia lavice a stoličky, urobia celkový poriadok v triede.
 1. Neplnenie povinností týždenníkov zapíšu službukonajúci učitelia, alebo iní učitelia do klasifikačného záznamu (zapísaní týždenníci opakujú službu nasledujúci týždeň). Vzorným týždenníkom môže triedny učiteľ udeliť pochvalu.

 

 

 

 

 

 

 

V Novoti, dňa 30.8.2016                               ................................................

                                                                                Mgr. Ľuboš Paták

                                                                                    riaditeľ školy

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Novoť 315, 029 55 Novoť

 

                                                  Príloha č. 3 k školskému poriadku

 

 

Zásady pre výkon pedagogického dozoru

 

Doplnenie bezpečnostno-prevádzkových pravidiel

 

 

     Výkon pedagogického dozoru sa riadi zásadami bezpečnostno-prevádzkových pravidiel a školským poriadkom s týmito doplnkami:

 

A/ Vyučujúci telesnej výchovy:

 1. Najmenej dvakrát ročne poučia žiakov o predchádzaní úrazom na hodinách telesnej výchovy, čo osobitne vyznačia v triednej knihe.
 2. Pred každou vyučovacou hodinou poučia žiakov o zvýšenom riziku poranenia horných alebo dolných končatín pri loptových hrách, atletike, športovej gymnastike.

 

B/ Vyučujúci techniky, biológie, fyziky, chémie, informatiky, prírodovedy a pracovného vyučovania:

 1. Najmenej dvakrát ročne poučia žiakov o predchádzaní úrazom na týchto hodinách, čo osobitne vyznačia v triednej knihe.
 2. Pred každou hodinou (ak sa pracuje s náradím, chemikáliami, IKT, pri laboratórnych prácach, pokusoch a iných praktických činnostiach) poučia žiakov o zvýšenom riziku poranenia rôzneho charakteru.

 

C/ Triedni učitelia:

 1. Najmenej dvakrát ročne poučia žiakov o zásadách bezpečnostno-prevádzkových pravidiel a o opatreniach na predchádzanie úrazom počas vyučovania a prestávok, a pred prázdninami, trvajúcimi aspoň 1 týždeň.
 2. Dôrazne poučia žiakov o povinnosti opustiť objekty školy vrátane areálu školy ihneď po skončení vyučovania; tých, čo sa stravujú v školskej jedálni 15 minút po výdaji stravy.
 3. Poučia žiakov o zákaze svojvoľného opustenia objektu školy počas vyučovania.
 4. Upozornia žiakov na zákaz nosenia nebezpečných predmetov(t. j. predmetov, ktoré môžu spôsobiť zranenie) do školy.
 5. Poučenie o týchto zásadách zapíšu do triednej knihy najmenej 1-krát za polrok.

 

D/ Povinnosti vyučujúcich:

 1. Každý učiteľ vyučujúci v triede poslednú vyučovaciu hodinu je zodpovedný za to, aby žiadny žiak nezostal v objekte školy (t. j. v učebni, budove, dielni, telocvični) bez dozoru a odvedie žiakov z triedy a to:
 • Žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni odvedie do jej priestorov určený pedagogický pracovník po skončení 6. vyučovacej hodiny. Ostatných žiakov odvedie učiteľ ku hlavnému vchodu školy.
 • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny (okrem šiestej) žiakov odvedie učiteľ ku hlavnému vchodu školy, do školskej jedálne ich nesprevádza. Dozor im zabezpečujú dozorkonajúci učitelia v starej budove.
 1. Učitelia, ktorí učia v popoludňajších hodinách na ročníku 5. – 9. (triednické hodiny, záujmové krúžky, nepovinné predmety, doučovanie ...) a v ročníkoch 1. – 4. zaistia, aby do objektu budovy prišli žiaci v určenom termíne s príslušným učiteľom v stanovenú hodinu, od ktorej preberajú osobnú zodpovednosť za bezpečnosť žiakov. Inak sa žiaci nesmú zdržiavať v objektoch školských budov.
 2. Počas mimoškolských akcií (športové súťaže, olympiády, výlety, exkurzie ...) zodpovedá za bezpečnosť žiakov v plnom rozsahu poverený učiteľ.

 

E/ Povinnosti dozorkonajúcich učiteľov:

 1. Pedagogický dozor určených učiteľov začína 15 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa 20 minút po poslednej vyučovacej hodine (6).
 2. Učiteľ je povinný vykonávať dozor aktívne (zakazuje sa sedieť na lavičkách, alebo stáť na jednom mieste) vo všetkých priestoroch, určených na vykonávanie dozoru (učebne, schodištia, vestibuly, chodby, WC).
 3. Upozorňovať žiakov na porušovanie bezpečnostných pravidiel – behanie, skákanie, vykláňanie sa z okien, ničenie školského majetku, fyzické násilie ...
 4. Učitelia určení na dozor v školskej jedálni sú zodpovední za správanie sa a bezpečnosť žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni, v priestore pred školskou jedálňou i v jedálni; zároveň dbajú na kultúrnosť stolovania v spolupráci s pracovníčkami školskej jedálne v čase od 11.35 hod.do 14.00 hod.
 5. Za bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov v ŠKD počas celého ich pobytu v objekte a pri výchovnej činnosti dbá vychovávateľka. Dozor končí odvedením žiakov pred vchod ŠKD.
 6. Všetky zmeny a prekážky pre vykonávanie dozoru nahlásia učitelia ZRŠ, ktoré určia a zabezpečia zastupovanie.

 

 

 

V Novoti, dňa 30.8.2016                               ................................................

                                                                                Mgr. Ľuboš Paták

                                                                                    riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Novoť 315, 029 55 Novoť

 

                                                  Príloha č. 4 k školskému poriadku

 

Kritériá na hodnotenie správania sa žiakov

 

Výchovné opatrenia:

 

1.   Napomenutie triednym učiteľom

 • opakované nepísanie domácich úloh,
 • opakované zabúdanie pomôcok,
 • opakovaná drobná nedisciplinovanosť ,

(vykrikovanie na vyučovaní, hlučnosť na prestávkach),

 • neskorý príchod do školy- vlastným zavinením,
 • znevažovanie spolužiakov.

 

2.  Pokarhanie triednym učiteľom

 • drobné klamstvo,
 • poškodenie učebníc,
 • neslušné vyjadrovanie,
 • opakované nerešpektovanie učiteľa,
 • vedomé neprezúvanie sa,
 • nenosenie pomôcok na vyučovanie,
 • neskoré príchody na vyučovanie,
 • písanie domácich úloh v škole,
 • vulgárne výrazy,
 • svojvoľné opustenie školy,
 • ubližovanie spolužiakom – osočovanie,
 • slovná provokácia učiteľa,
 • schovávanie vecí v šatni, ničenie vecí spolužiakom,
 • neospravedlnené hodiny (najviac 4).

 

3.  Pokarhanie riaditeľom školy

     -    opakované ubližovanie spolužiakom (šikanovanie v malom rozsahu),

 • úmyselné ničenie školského majetku,
 • prepísanie známky, dátumu ospravedlnenia,
 • úmyselné poškodenie vecí spolužiakom,
 • opakovaná slovná provokácia učiteľa, neposlúchnutie príkazu učiteľa,
 •  
 • nosenie zakázanej literatúry a nebezpečných predmetov,
 • opustenie školy bez súhlasu učiteľa,
 • viackrát opakujúce sa zápisy v klasifikačnom zázname (3 a viac),
 • používanie mobilného telefónu počas vyučovania, tabletu, smart hodiniek, discmana, MP – 3 prehrávača, i Phonu,
 • neospravedlnené hodiny (od 5 do 10),

4.  Znížená známka – druhý stupeň

 • bitky cez prestávky, úmyselné ublíženie na zdraví,
 • šikanovanie spolužiakov,
 • sústavné vyrušovanie na vyučovacíchhodinách, zápisy v klasifikačnom zázname (6 a viac),
 • falšovanie dokladov, opakované prepisovanie známok,
 • opakovaná krádež v škole,
 • neospravedlnené hodiny nad 10,
 • úmyselné a opakované poškodzovanie školského a osobného majetku (učiteľov a žiakov),
 • opakované vulgárne vyjadrovanie,
 • fajčenie, používanie alkoholu,
 • nosenie nevhodných vecí do školy, ktoré nesúvisia s vyučovaním (opakovane),
 • opakované použitie mobilu a ostatných zariadení z bodu 3. počas vyučovania, zhotovovanie zvukových a obrazových záznamov vyučovania (učiteľov a spolužiakov) bez súhlasu dotknutých osôb.

 

5. Znížená známka – tretí stupeň

 • neospravedlnené hodiny nad 20,
 • opakované šikanovanie spolužiakov, úmyselné poškodzovanie na zdraví,
 • opakované vulgárne vyjadrovanie smerom k učiteľovi aj k spolužiakom,
 • krádež väčšieho rozsahu v škole,
 • opakované používanie alkoholu, iných omamných látok, fajčenie v škole,
 • značné poškodenie (úmyselné) školského majetku,
 • opakované falšovanie úradných dokladov alebo známok,
 • opakované zhotovenie zvukového či obrazového záznamu spolužiakov a učiteľov bez ich súhlasu, zverejnenie záznamov v médiách (internet).

 

6. Znížená známka – štvrtý stupeň

 • krádež riešená políciou,
 • lúpež a vydieranie spolužiakov,
 • napadnutie učiteľa a jeho šikanovanie,
 • sexuálne obťažovanie,
 • ťažké ublíženie na zdraví,
 • sústavné neprístojné vyjadrovanie smerom k učiteľovi,
 •  
 • dlhodobé užívanie drog a omamných látok a ich distribúcia,
 • úmyselné ničenie majetku väčšieho rozsahu (podpaľačstvo...) v školskom areáli.

 

  Kritéria nadobúdajú platnosť od 30.8.2016                        Mgr. Ľuboš Paták

                                                                                             riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Novoť 315, 029 55 Novoť

 

                                                  Príloha č. 5 k školskému poriadku

 

 

Informačný leták pre deti ZŠ

 

Čo je šikanovanie

 

Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne, väčšinou opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že ti niekto, komu sa nemôžeš ubrániť, robí, čo ti je nepríjemné, čo ťa ponižuje, alebo to jednoducho bolí.

Šikanovanie je aj to:

 • keď ťa spolužiaci opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa ti,
 • keď sa ti posmievajú za to, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, za to, že sa dobre učíš, že poslúchaš učiteľov,
 • keď ťa spolužiak núti urobiť nejakú vec a vyhráža sa ti, že ak to neurobíš, počarbe ti zošit, vysype ti veci z tašky,
 • keď ťa nútia odísť z vyučovania,
 • keď ti spolužiak berie desiatu, peniaze alebo osobné veci,
 • keď ti spolužiaci robia veci, ktoré sú ti nepríjemné (napr. nadávajú ti, strkajú do teba, schovávajú ti veci).

 

Často sa hovorí, že takéto správanie je v poriadku, že sa to môže, že to tak má byť.

To nie je pravda!

Nikomu, ani tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť ťa, sužovať.

Mal by si vedieť, že podobné problémy má mnoho detí. Mali ich aj mnohí známi ľudia. V detstve bol šikanovaný napr. herec Tom Cruise, spevák Phil Collins a mnohí ďalší. Každý z nich sa týchto problémov po čase zbavil a nezabránilo im to dosiahnuť úspech v ďalšom živote.

 

Prečo si šikanovaný?

 

Chyba v žiadnom prípade nie je v tebe, ale v zlých vzťahoch medzi žiakmi vašej triedy alebo školy. Nie je to preto, že si zlý, nešikovný, alebo si to zaslúžiš. Nehanbi sa sám za seba preto, že si podnetom šikanovania. Nenechávaj si podozrenie na šikanovanie pre seba, ale požiadaj o pomoc ľudí, ktorým dôveruješ (mame, obľúbenej učiteľke, kamarátovi, psychológovi atď.).

 

 

 

Ako sa môžeš brániť, čo môžeš urobiť

 

 • Keď do teba niekto zapára, nedaj sa vyprovokovať ani vystrašiť, aj keď sú viacerí.
 • Môžeš im povedať, aby vypadli, kričať „NIE“ alebo utekať preč. Ale musíš to urobiť nahnevane a hneď odísť.
 • Keď máš ísť okolo tých, ktorí ťa bijú, berú ti veci, nechodievaj sám. Počkaj na nejakú skupinku a pridaj sa k nim, aj keď ich vôbec nepoznáš.
 • Vyhýbaj sa miestam, kde by ťa mohol niekto biť, zobrať ti niečo alebo ťa inak trápiť.
 • Keď nemáš kamarátov, skús si ich nájsť. Možno má niekto v tvojom okolí rovnaké problémy ako ty. Skús sa s ním spojiť.
 • Zaznamenávaj si všetko, čo ti robia, kedy, kde a kto ti čo urobil a povedal.
 • Povedz o svojich problémoch rodičom a požiadaj ich o radu. Ty ich pomoc a podporu potrebuješ.
 • Keď sa to týka školy, skús nájsť dôveryhodnú pani učiteľku, výchovnú poradkyňu alebo spolužiaka.
 • Keď si myslíš, že sa nemôžeš zdôveriť nikomu, zavolaj nám do Pedagogicko – psychologickej poradne, alebo do Centra výchovnej a psychologickej prevencie.

 

Pamätaj si

 

 • Nie je správne schvaľovať agresívne správanie svojich spolužiakov.
 • Nie je správne odsudzovať niekoho, kto je iný, možno menej sympatický, slabší, má iné názory a záujmy, má nejaký fyzický hendikep.
 • Nie je správne mlčať, keď cítiš nespravodlivosť, nečestnosť, ponižovanie druhých.
 • Nie je správne nechať sa ovplyvniť alebo presvedčiť šikanujúcim, aby si mlčal.
 • Nie je správne nečinnesa prizerať, alebo byť ľahostajný, keď sa staneš svedkom šikanovania. Hovorí sa o „žalovaní“ ako keby to bolo niečo nemiestne a nedôstojné. Keď niekto ohlási šikanovanie, vôbec to neznamená, že je slaboch. Naopak, dokazuje to, že sa nebojí a že má dosť sebavedomia, aby sa šikanovať nenechal.

 

Všetko sa začne naozaj riešiť, keď to niekomu povieš!  Dôveruj si, netráp sa sám a vyhľadaj pomoc!

 

 

V Novoti, dňa 30.8.2016                                             ................................................

                                                                                Mgr. Ľuboš Paták

                                                                                    riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Novoť 315, 029 55 Novoť

 

                                                  Príloha č. 6 k školskému poriadku

 

 

Opatrenia zabraňujúce šíreniu legálnych aj nelegálnych drog

v školskom prostredí

 

 

 1. Sledovať, či sa medzi deťmi cez prestávky nepohybujú podozrivé osoby.

                                                        Zodpoved.: pedagogický dozor, školník

 

 1. Na triednickej hodine triedni učitelia oboznámia žiakov zo zákazom nosenia, prechovávania a užívania legálnych aj nelegálnych drog.

                                                                 Zodpoved.: triedni učitelia

 

 1. Všímať si, či určití žiaci cez prestávky neopúšťajú školu, alebo či nevyhľadávajú zákutia školského areálu.

                                                         Zodpoved.: pedagogický dozor, školník

 

 1. Uskutočniť na škole besedu s protidrogovou tematikou.

                                      Zodpoved.: koordinátor prevencie, výchovný poradca

 

 1. Pri akomkoľvek zistení nosenia, prechovávania alebo užívania návykových látok sa okamžite skontaktovať s rodičmi žiaka.

                                                                 Zodpoved.: riaditeľ školy

 

 1. Pri nedostatočnej spolupráci s rodičmi alebo pri opakovanom zistení je potrebné skontaktovať sa s OcÚ – komisiou pre rodinu a sociálnu oblasť, prípadne s ÚPSVaR Námestovo, Políciou SR.

                                                                 Zodpoved.: riaditeľ školy

 

 1. Zabezpečiť metodické vedenie a dostatočnú informovanosť pedagogických pracovníkov v otázkach protidrogovej činnosti.

                                      Zodpoved.: koordinátor prevencie, výchovný poradca

 

 1. Zintenzívniť spoluprácu s pedagogicko – psychologickou poradňou v tomto smere.

                                                                 Zodpoved.: výchovný poradca

 

 

 1. Skvalitniť ponuku záujmovej činnosti žiakov.

                                                                 Zodpoved.: ZRŠ pre I. aj II. stupeň

 

 1. Žiakom na škole sprístupniť školské zariadenia pre mimoškolskú činnosť.

                                                                  Zodpoved.: riaditeľ školy

 

 1. Na hodinách Ov, Bi, Prírodovedy, Tv, Nv, Vv vysvetliť žiakom škodlivosť účinkov omamných látok na ich zdravý telesný a duševný vývin.

                                                                  Zodpoved.: odborní vyučujúci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novoti, dňa 30.8.2016                                             ................................................

                                                                                Mgr. Ľuboš Paták

                                                                                    riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Novoť 315, 029 55 Novoť

 

         Príloha č. 7 k školskému poriadku

 

Všeobecné pokyny pre zamestnancov školy

 

 

 

 Organizácia vyučovania:       1. hodina    -          8.00 –   8.45

                                               2. hodina    -          8.55 –  9. 40

                                               3. hodina    -          9.55 – 10.40

                                               4. hodina    -        10.50 – 11.35

                                               5. hodina    -        11.45 – 12.30

                                               6. hodina    -        12.40 – 13.25

                                               7. hodina    -        14.00 – 14.45

                                              

  

Pracovná doba (vrátane prestávky na obed):

Učitelia                          -        7.30 – 15.30

Vychovávateľky ŠKD -        podľa rozvrhu ŠKD - 11.30 – 15.30

Pracovníčky ZŠS          -        7.30 – 15.30

Školník                         -        7.00 – 15.00

Upratovačky                 -        7.30 – 09.30; 12.30 – 18.00

 

Uvoľňovanie pracovníkov:

Ak potrebuje pracovník osobné voľno mimo potrieb, ktoré upravuje ZP a kolektívna zmluva, čerpá si ho v opodstatnených prípadoch formou neplateného voľna, o ktoré požiada riaditeľa školy písomnou formou; čerpaním zostatkovej dovolenky alebo náhradného voľna.

Učitelia si dovolenku čerpajú v čase hlavných a vedľajších prázdnin.

Pri služobnom voľne (schôdze, školenia, platené voľno) zastupovanie zabezpečuje vedenie školy.

Všetci zamestnanci majú prísny zákaz využívať žiakov na práce, ktoré nesúvisia s vyučovaním. V odôvodnených prípadoch je potrebné vyžiadať si súhlas vedenia školy.

Za riadne uzamknutie školských objektov po skončení pracovnej doby zodpovedajú:

 • školské budovy – školník + upratovačky,
 • školská kuchyňa – pracovníčky školskej jedálne,
 • kontrola ochrany pred požiarom a zaistenie objektov proti krádeži – školník.

 

Upratovacie miesta upratovačiek – suterén starej školy, dielne, jedálne, telocvičňa, chodby, učebne, sociálne zariadenia, zborovne, kancelárie, schodištia, ŠKD; do upratovacej plochy sa zarátavajú parapetné dosky, lavice, plochy stolov, umývanie chodieb, schodíšť, WC a jedální.

 

Prevádzkovým zamestnancom sa zakazuje požičiavať kľúče od školských objektov iným osobám. Ak pracovník potrebuje z akéhokoľvek dôvodu po uzamknutí objektu ísť do týchto objektov, vyžiada si súhlas riaditeľa školy alebo jeho zástupcu, zodpovedá za ich riadne uzamknutie a zabezpečenie proti krádeži.

Za bezpečnosť žiakov počas vyučovacích hodín zodpovedajú vyučujúci, počas prestávok dozorkonajúci učitelia, pri iných akciách ten pracovník, ktorý  zodpovedá za vedenie akcie. Pri akciách poriadaných školou (plavecký, lyžiarsky výcvik, exkurzie, výlety ...) za bezpečnosť žiakov zodpovedajú pracovníci poverení vedením akcie.

Ak vyučujúci ponechá žiakov na doučovaní, ostáva pri nich a zodpovedá za ich správanie a bezpečnosť, podobne pri práci v záujmových útvaroch a pod.

Ak vyučujúci nepríde načas na vyučovanie, neprítomnosť učiteľa v triede ohlásia týždenníci vedeniu školy.

Zodpovednosť pedagogického dozoru na vyučovaní končí odchodom žiakov z vyučovania po poslednej vyučovacej hodine.

Povinnosti dozorkonajúcih učiteľov upravujú ďalšie pokyny, ktoré sú prílohou tohto vnútorného poriadku.

Všetci zamestnanci (pedagogickí i nepedagogickí) majú povinnosť okamžite oznámiť akúkoľvek formu šikanovania medzi žiakmi vedeniu školy.

 

 

 

 

 

V Novoti, dňa 30.8.2016                                   

 

 

                                                                           ................................................

                                                                                Mgr. Ľuboš Paták

                                                                                    riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

Základná škola s materskou školou Novoť 315, 029 55 Novoť

 

D O D A T O K   č. 1

k školskému poriadku Základnej školy s materskou školou Novoť 315

 

Práva a povinnosti rodičov

 

      Rozhodujúcu úlohu vo výchove detí majú rodičia. Rodičia majú byť svojím osobným životom, správaním sa a vzťahom k spoločnosti príkladom svojim deťom.

Zodpovedajú spoločnosti za všestranný vývoj svojich detí, starajú sa sústavne a dôsledne o ich výchovu.

 

Rodič má právo na:

 

 • poskytnutie bezplatného vzdelávania dieťaťa v štátnych školách, v iných ako štátnych za úhradu,
 • vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,
 • informácie o škole ako je koncepčný zámer rozvoja školy /varianty, projekty, počty žiakov v triedach, materiálno-technické vybavenie, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok/,
 • na prijatie svojho dieťaťa do základnej školy aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy,
 • integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní,
 • odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa po vyjadrení CPPP a P,
 • povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
 • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,
 • slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zákonných zástupcov,
 • úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy,
 • účasť na vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom školy,
 • oboznámenie s vnútorným poriadkom školy, upravujúcim práva a povinnosti žiaka,
 • vyriešenie podnetov, sťažností,
 • vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.

 

Rodič je povinný:

 

 • Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.
 • Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní.
 • Ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín.
 • Ak rodič prihlási žiaka na dochádzku do školského klubu, dbá, aby dochádzal pravidelne a včas uhrádzal príspevok na čiastočnú úhradu nákladov.
 • Rodič by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy.
 • Rodič by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu. Kontroluje domácu prípravu.
 • Rodič by sa mal zúčastňovať na schôdzach rodičovských združení.
 • Rodič by mal predkladať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

 

Informovanosť rodičov žiakov o znení školského poriadku:

 

 • Rodičia sú oboznámení so školským poriadkom na plenárnych a triednych rodičovských združeniach riaditeľom školy a triednymi učiteľmi. Školský poriadok je zverejnený aj na webovej stránke školy.

 

 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade dňa 30.08.2016

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Ľuboš Paták

                                                                                                  riaditeľ školy