Navigácia

 • EKOPOSTER 2018

  (hla) Aj tento školský rok sa už tradične žiaci 5.- 9.ročníkov našej školy pod vedením p.uč. Michalidesovej zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže so zameraním na enviromentálnu výchovu. 

  Každoročne v tejto súťaži naši žiaci doteraz získali všetky prvé a popredné miesta, či ceny poroty a osobitné ceny...  Držíme palce,  aby sa nám aj tento rok podarilo úspešne obstáť v silnej konkurencii výtvarných prác žiakov z celého Slovenska. Foto.

  Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. 11.  2018 v Trstenej.  Výsledky budú uverejnené na stránke školy. 

 • Spomíname na našich predkov
 • Exkurzia na obecnom úrade 

  (kum,plu) V rámci učiva o obci sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie v priestoroch obecného úradu v Novoti.  Prednosta obecného  úradu p. Jendrašík oboznámil žiakov s náplňou práce všetkých zamestnancov  OÚ. Okrem zariadenia všetkých miestností OÚ ukázal žiakom aj plán obce,ako aj rôzne dokumenty z archívu  napr: obecnú kroniku,  v ktorej  si žiaci  mali možnosť pozrieť, aké osobností navštívili našuobec v minulosti  napr: z úradu vlády a pod.  Na záver  prednosta  obce, ako aj starosta obce  p. František  Poletaodpovedali  žiakom na ich  zvedavé otázky.  Touto cestou im  chceme  poďakovať  aj za  ich  ochotu a trpezlivosťpočas exkurzie. P. učiteľky 3. ročníka.

     

 • Zimný štadión Oravská Lesná

  TJ OR. LESNÁ OZNAMUJE ŽE:

   

   Verejné korčuľovanie od 12.11.2018 do 18.11.2018

                        

    15.11.2018 štvrtok     od 17.00 hod  do 19.00 hod

    17.11.2018 sobota      od 15.00 hod  do 17.00 hod

    18.11.2018 nedeľa      od 13.00 hod  do 15.00 hod

   

   

  Majstrovské zápasy tento týždeň  - turnaje:

   

  17.11.2018 OHS „B“    - 18.30 hod  Novoť   - O. Veselé

                                               -  20.30.hod  O. Lesná  -  Zákamenné

   

   

  Záujemcovia o prenájom ľadu, treba sa čím skôr nahlásiť, nakoľko sa

  zapĺňajú termíny .

   

  Aj naďalej sledujte naše stránky, kde sa dozviete viac o termínoch

  verejného korčuľovania a aktuálnych udalostiach na našom štadióne

   

  Účastníci verejného korčuľovania a hokejisti sú na hokejovom štadióne na vlastné nebezpečenstvo.

 • „Knižnica, miesto oddychu a relaxácie“

  „Knižnica, miesto oddychu a relaxácie “

  (Flom) Tento rok naša škola získala v rámci projektu s názvom "Knižnica ,miesto oddychu a relaxácie"  podporovaného Nadáciou Volkswagen Slovakia značnú finančnú čiastku na vytvorenie oddychového a relaxačného kútika. Za finančnú čiastku veľmi ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za zútulnenie našej knižnice. 

  Zámerom projektu bolo 

  • vytvoriť pre žiakov v priestoroch školy harmonické miesto v knižnici na relaxáciu, načerpanie nových síl a upokojenie mysle. Priestor sa využíva na hodinách čítania  i po vyučovaní v rámci školského klubu. Prostredníctvom relaxačnej hudby, vankúšov, sedacích vakov  a dobrých kníh  deti oddychujú.
  • vzbudiť záujem u žiakov o čítanie kníh a prehĺbiť  čitateľskú gramotnosť. V novej knižnici sa realizujú čitateľské besiedky a hodiny literárnej výchovy.

  Zakúpili sa : sedacie vaky, relaxačné vankúše a doplnil sa knižný fond.

 • Záložka do knihy spája školy


  (Flom) V októbri sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave s názvom „Záložka do knihy spája školy.“

  Cieľom bolo: Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvorili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenili si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky alebo Slovenskej republiky.  Výmena záložiek je využitá k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezová téma do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu. Do projektu sa zapojilo celkovo 1096 škôl. Naša škola vyrobila záložky pre partnerskú školu ZŠ Bystré. Všetky deti pracovali veľmi usilovne a vytvorili neuveriteľných 267 záložiek. Tým im chcem poďakovať, za ich trpezlivosť ,vytrvalosť a originalitu. Taktiež veľká vďaka patrí pani učiteľkám a školskému klubu detí za čas, úsilie a aktívnu účasť na projekte. Záložky, ktoré poslala partnerská škola budú rozdané deťom, ktoré sa podieľali na projekte. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Keď draka bolí hlava

   

  Dňa 29. 10. 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnia predstavenia:

  „Keď draka bolí hlava“,

  ktoré bude premietané v Dome kultúry v Námestove.

  Odchod žiakov od školy bude o 8.00 hod.

   

 • NOVEMBER

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci november

  • Informatická súťaž iBobor pre žiakov 3.-9. ročníka 12.11.2018- 16.11. 2018
  • KOMPARO- testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky, 15. 11. 2018 (štvrtok)  o 8.00 hod.
  • 15. 11. 2018 (štvrtok)  o 8.00 hod. Testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky- 21.11. 2018 (streda) od 8.00 hod.
  • Verejný  rozbor výsledkov za prvý štvrťrok šk. roka 2018/2019 –23.11. 2018
  • Deň ochrany životného prostredia, zameraný na separovanie odpadu, 6. 11. 2018- aktivity v triedach
  • Spomíname na našich predkov- aktivity 1.st. ZŠ – viazanie kytičiek a zapálenie sviec na cintoríne, pri kostole
  • Výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica
  • Adventný veniec – pracovná dielňa- 22. 11. 2018 (štvrtok) o 14.00 hod.
  • Čitateľský oriešok – celoslovenská čitateľsko- výtvarná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka
  • Účasť žiakov 5. ročníka na divadelnom predstavení  „Polepetko“- Zvolen- 20.11. 2018
  • Olympiáda zo Slovenského jazyka – školské kolo ( žiaci 8. a 9. ročníka)
  • Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo ( žiaci 6. - 9. ročníka)
  • Exkurzia „Pamätná izba Jána Vojtaššáka“ Zákamenné, žiaci III. ročníka
  • Exkurzia „Obecný úrad- Novoť“, žiaci III. ročníka
  • Technická olympiáda pre žiakov 8. a 9. ročníka - oblastné kolo
  • 29.10. 2018 Filmové predstavenie- „Keď Draka bolí hlava“ pre žiakov 6.-9. ročníka, Námestovo, zodpovední: triedni učitelia 6.-9. ročníka
 • Vystúpenie štvrtákov v Centre sociálnych služieb STUDIENKA
 • Šarkaniáda

   (kum, jan, plu) Letí, letí, všetko letí, ....šarkan letí - Žiaci 3.C2. A a triedy si povedali, že dnes je "dobrý vietor" a tak sa vybrali a lúku  púšťať šarkanov. Súťažili medzi sebou, komu vyletí najvyššie. Niektorí však pri šantení museli aj čo - to popraviť, aby im  drak znova vyletel do výšky. Tejto zábave sa  veľmi tešili a mnohí si sľúbili, že poobede pôjdu opäť aj so svojimi súrodencami.

 • Týždeň zdravej výživy

  (kum, plu) Žiaci 3. C triedy spolu s p. učiteľkou si najskôr porozprávali o potravinách, ktoré sú pre zdravie človeka prospešné a ktoré sú škodlivé. Potom si vypracovávali rôzne úlohy na
  interaktívnej tabuli. Následne si tvorili plagáty, v ktorých mali za úlohu triediť jedlá na zdravé a nezdravé. Ukladali ich do košíkov, mís alebo si tvorili tzv. " SRDCIA ZDRAVIA ." Počas tejto aktivity si pochutnávali na jablkách, hruškách, banánoch, jogurtoch, cereáliách, ktoré si priniesli.  

 • PASOVAČKA PRVÁKOV

  Pasovačka prvákov

  Školský parlament pripravil dňa 23.10. pasovanie žiakov 1. ročníka za riadnych prvákov, a to po splnení rôznych zábavných úloh PRVÁCI VITAJTE MEDZI NAMI!li foto

 • IV. A: Web stránka: Beseda s lekárkou

  Do galérie IV. A: Web stránka: Beseda s lekárkou boli pridané fotografie.

  (Koz) V mesiaci október si pripomíname svetový deň výživy. Aj pri tejto príležitosti sme dňa 17. 10. 2018 v škole privítali MUDr. Jakubjakovú Janku. Besedy sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka. Pani doktorka im porozprávala o zdravom životnom štýle, správnej výžive a dôležitosti pitného režimu pre telo. 

 • Milión detí sa modlí ruženec

  (plu) Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času práve nachádzali.

 • DEŇ MLIEKA v II.A
 • OKTÓBER

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci október

  • Burza práce- Námestovo- žiaci 9. ročníka- 10.10.2018
  • Pasovanie prvákov za žiakov školy (23.10. 2018) po 4. vyučovacej hodine  v telocvični ZŠ
  • 16.10.2018- Svetový deň výživy-aktivity v triedach zamerané na zdravú výživu
  • Plenárne rodičovské združenie – 24.10.2018 (streda) o 15.00 –v telocvični ZŠ, po skončení RZ v triedach
  • 18.10. 2018 Milión detí sa modlí ruženec"- Deti prosia o pokoj a jednotu vo svete.
  • Jesenné prázdniny –od 31.10.2018 do 04.11.2018, začiatok vyučovania po prázdninách 5. november 2017 (pondelok)
  • Medzinárodný deň školských knižníc, 22.10. 2018- aktivity v školskej a obecnej knižnici
  •  Projekt „Záložka do knihy spája školy“
  • Výstava jesenných plodov a dekorácií
  • Farebný týždeň s jesennou šarkaniádou
  • Beseda s MUDr. Jankou Jakubjákovou- praktickou lekárkou pre deti-17.10. 2018,  žiaci 4. ročníka
  • „KARPOR“- program kariérového poradenstva a profesijnej orientácie pre žiakov 9.ročníka v spolupráci s CPPPaP Námestovo -17.10. 2018
  • Kultúrne vystúpenie  žiakov pri príležitosti mesiaca úcty k starším v Centre sociálnych služieb STUDIENKA, 26.10.2018
  • Exkurzia do Bratislavy a Uhrovca, 18.10.2017- žiaci 9. ročníka
  • Zber tetrapakov v budove starej školy
 • Adaptácia pri prechode na II. stupeň

  Jmik Dňa 4.10.2018 budú mať žiaci skupinovú aktivitu a to: 5.A 3.a 4.vyučovaciu hodinu a 5.B 1. a 2. vyučovaciu hodinu

 • BURZA SŠ Námestovo pre 8.a 9. ročník
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť 315 oznamuje žiakom základnej školy a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 - t. j. v pondelok po svätej omši (približne o 9.00 hodine) v priestoroch kultúrneho domu. Tešíme sa, že sa po prázdninách s Vami opäť stretneme!

 • ORAVA V ŠKOLE

  (vaj) V poradí už 2. kolo regionálnej súťaže Orava v škole sa nieslo pod názvom „Viera, zvyky a tradície našich predkov.“ Súťaž vyhrala 3. B trieda pod vedením p. uč. Florkovej. Druhé miesto obsadila Natálka Serdelová z 3. C triedy a triedy 4. C  a 3. A pod vedením p. uč. Kozaňákovej získali 3. miesto. Prezentácie sú k nahliadnutiu. Ďakujeme všetkých zúčastneným žiakom.

  Foto - Orava v škole 

  Prezentácia - Natálka

  Prezentácia - Viera, tradície a zvyky - IV.C

  Prezentácia - Zvyky a tradície - III.B

   

   

    

strana: