Navigácia

Nedeľa 18. 11. 2018
Počet návštev: 2649041

Vitajte na stránkach našej školy!

Prajeme príjemný deň!

Novinky

 • EKOPOSTER 2018

  (hla) Aj tento školský rok sa už tradične žiaci 5.- 9.ročníkov našej školy pod vedením p.uč. Michalidesovej zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže so zameraním na enviromentálnu výchovu.

  Každoročne v tejto súťaži naši žiaci doteraz získali všetky prvé a popredné miesta, či ceny poroty a osobitné ceny... Držíme palce, aby sa nám aj tento rok podarilo úspešne obstáť v silnej konkurencii výtvarných prác žiakov z celého Slovenska. Foto.

  Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 21. 11. 2018 v Trstenej. Výsledky budú uverejnené na stránke školy.

 • (kum,plu) V rámci učiva o obci sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie v priestoroch obecného úradu v Novoti. Prednosta obecného úradu p. Jendrašík oboznámil žiakov s náplňou práce všetkých zamestnancov OÚ. Okrem zariadenia všetkých miestností OÚ ukázal žiakom aj plán obce,ako aj rôzne dokumenty z archívu napr: obecnú kroniku, v ktorej si žiaci mali možnosť pozrieť, aké osobností navštívili našuobec v minulosti napr: z úradu vlády a pod. Na záver prednosta obce, ako aj starosta obce p. František Poletaodpovedali žiakom na ich zvedavé otázky. Touto cestou im chceme poďakovať aj za ich ochotu a trpezlivosťpočas exkurzie. P. učiteľky 3. ročníka.

 • TJ OR. LESNÁ OZNAMUJE ŽE:

  Verejné korčuľovanie od 12.11.2018 do 18.11.2018

  15.11.2018 štvrtok od 17.00 hod do 19.00 hod

  17.11.2018 sobota od 15.00 hod do 17.00 hod

  18.11.2018 nedeľa od 13.00 hod do 15.00 hod

  Majstrovské zápasy tento týždeň - turnaje:

  17.11.2018 OHS „B“ - 18.30 hod Novoť - O. Veselé

  - 20.30.hod O. Lesná - Zákamenné

  Záujemcovia o prenájom ľadu, treba sa čím skôr nahlásiť, nakoľko sa

  zapĺňajú termíny .

 • „Knižnica, miesto oddychu a relaxácie“

  „Knižnica, miesto oddychu a relaxácie “

  (Flom) Tento rok naša škola získala v rámci projektu s názvom "Knižnica ,miesto oddychu a relaxácie" podporovaného Nadáciou Volkswagen Slovakia značnú finančnú čiastku na vytvorenie oddychového a relaxačného kútika. Za finančnú čiastku veľmi ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za zútulnenie našej knižnice.

  Zámerom projektu bolo

  • vytvoriť pre žiakov v priestoroch školy harmonické miesto v knižnici na relaxáciu, načerpanie nových síl a upokojenie

 • (Flom) V októbri sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave s názvom „Záložka do knihy spája školy.“

  Cieľom bolo: Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvorili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenili si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Výmena záložiek je využitá k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezová téma do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu. Do projektu sa zapojilo celkovo 1096 škôl. Naša škola vyrobila záložky pre partnerskú školu ZŠ Bystré. Všetky deti pracovali veľmi usilovne a vytvorili neuveriteľných 267 záložiek. Tým im chcem poďakovať, za ich trpezlivosť ,vytrvalosť a originalitu. Taktiež veľká vďaka patrí pani učiteľkám a školskému klubu detí za čas, úsilie a aktívnu účasť na projekte. Záložky, ktoré poslala partnerská škola budú rozdané deťom, ktoré sa podieľali na projekte. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Keď draka bolí hlava

  Dňa 29. 10. 2018 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnia predstavenia:

  „Keď draka bolí hlava“,

  ktoré bude premietané v Dome kultúry v Námestove.

  Odchod žiakov od školy bude o 8.00 hod.

 • NOVEMBER

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci november

  • Informatická súťaž iBobor pre žiakov 3.-9. ročníka 12.11.2018- 16.11. 2018
  • KOMPARO- testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky, 15. 11. 2018 (štvrtok) o 8.00 hod.
  • 15. 11. 2018 (štvrtok) o 8.00 hod. Testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky- 21.11. 2018 (streda) od 8.00 hod.
  • Verejný rozbor výsledkov za prvý štvrťrok šk. roka 2018/2019 –23.11. 2018
  • Deň ochrany životného prostredia, zameraný na separovanie odpa
 • (kum, jan, plu) Letí, letí, všetko letí, ....šarkan letí - Žiaci 3.C2. A a triedy si povedali, že dnes je "dobrý vietor" a tak sa vybrali a lúku púšťať šarkanov. Súťažili medzi sebou, komu vyletí najvyššie. Niektorí však pri šantení museli aj čo - to popraviť, aby im drak znova vyletel do výšky. Tejto zábave sa veľmi tešili a mnohí si sľúbili, že poobede pôjdu opäť aj so svojimi súrodencami.

 • (kum, plu) Žiaci 3. C triedy spolu s p. učiteľkou si najskôr porozprávali o potravinách, ktoré sú pre zdravie človeka prospešné a ktoré sú škodlivé. Potom si vypracovávali rôzne úlohy na
  interaktívnej tabuli. Následne si tvorili plagáty, v ktorých mali za úlohu triediť jedlá na zdravé a nezdravé. Ukladali ich do košíkov, mís alebo si tvorili tzv. " SRDCIA ZDRAVIA ." Počas tejto aktivity si pochutnávali na jablkách, hruškách, banánoch, jogurtoch, cereáliách, ktoré si priniesli.

 • PASOVAČKA PRVÁKOV

  Pasovačka prvákov

  Školský parlament pripravil dňa 23.10. pasovanie žiakov 1. ročníka za riadnych prvákov, a to po splnení rôznych zábavných úloh PRVÁCI VITAJTE MEDZI NAMI!li foto

 • Do galérie IV. A: Web stránka: Beseda s lekárkou boli pridané fotografie.

  (Koz) V mesiaci október si pripomíname svetový deň výživy. Aj pri tejto príležitosti sme dňa 17. 10. 2018 v škole privítali MUDr. Jakubjakovú Janku. Besedy sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka. Pani doktorka im porozprávala o zdravom životnom štýle, správnej výžive a dôležitosti pitného režimu pre telo.

 • (plu) Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času práve nachádzali.

 • OKTÓBER

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci október

  • Burza práce- Námestovo- žiaci 9. ročníka- 10.10.2018
  • Pasovanie prvákov za žiakov školy (23.10. 2018) po 4. vyučovacej hodine v telocvični ZŠ
  • 16.10.2018- Svetový deň výživy-aktivity v triedach zamerané na zdravú výživu
  • Plenárne rodičovské združenie – 24.10.2018 (streda) o 15.00 –v telocvični ZŠ, po skončení RZ v triedach
  • 18.10. 2018 Milión detí sa modlí ruženec"- Deti prosia o pokoj a jednotu vo svete.
  • Jesenné prázdniny –od 31.10.2018 do 04.11.2018, z
 • Adaptácia pri prechode na II. stupeň

  Jmik Dňa 4.10.2018 budú mať žiaci skupinovú aktivitu a to: 5.A 3.a 4.vyučovaciu hodinu a 5.B 1. a 2. vyučovaciu hodinu

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novoť 315 oznamuje žiakom základnej školy a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 - t. j. v pondelok po svätej omši (približne o 9.00 hodine) v priestoroch kultúrneho domu. Tešíme sa, že sa po prázdninách s Vami opäť stretneme!

 • ORAVA V ŠKOLE

  (vaj) V poradí už 2. kolo regionálnej súťaže Orava v škole sa nieslo pod názvom „Viera, zvyky a tradície našich predkov.“ Súťaž vyhrala 3. B trieda pod vedením p. uč. Florkovej. Druhé miesto obsadila Natálka Serdelová z 3. C triedy a triedy 4. C a 3. A pod vedením p. uč. Kozaňákovej získali 3. miesto. Prezentácie sú k nahliadnutiu. Ďakujeme všetkých zúčastneným žiakom.

  Foto - Orava v škole

  Prezentácia - Natálka

  Prezentácia - Viera, tradície a zvyky - IV.C

  Prezentácia - Zvyky a tradície - III.B

 • (vaj) Ešte v apríli učitelia dejepisu na našej škole vyhlásili školskú súťaž, do ktorej sa zapojili všetci žiaci 2. stupňa. Rok 2018 je veľmi bohatý na významné udalosti dejín nášho národa – napríklad 50. výročie Pražskej jari, Alexander Dubček a jeho Socializmus s ľudskou tvárou, Štúrovci, 1155 rokov od založenia Matice slovenskej, 750 rokov čo sa na brale nad riekou Orava vypína Oravský hrad či koniec Prvej svetovej vojny, ktorého 100. výročie oslávime v novembri.

  Súťaž pod názvom Slovensko naše bola zameraná na tieto významné medzníky histórie nášho národa, ktorou sme chceli vzbudiť záujem a povedomie o národ, ku ktorému sa hlásime. Žiaci prejavili svoj talent nielen pri realizácii projektov, ale aj svoje práce prezentovali veľmi dobre. V júni bola súťaž ukončená a víťazné práce boli odmenené zaujímavými cenami. Najlepšie práce si môžete pozrieť v galérii.

 • Výtvarné súťaže - Bilancia v šk. roku 2017/18

  (mich) VÝTVARNÉ SÚŤAŽE V ŠK.R. 2017/18 – celková bilancia získaných ocenení

  CELKOVÝ POČET VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ: 15

  MEDZINÁRODNÉ: 3 Medzinarodne_sutaze.pdf

  CELOSLOVENSKÉ: 6 Celoslovenske_sutaze.pdf

  REGIONÁLNE: 5 Regionalne_sutaze.pdf

  OKRESNÉ: 1 Okresne_sutaze.pdf

  CELKOVÝ POČET OCENENÍ: 45 z toho 30 celoslovenských a medzinárodných !!!

  MEDZINÁRODNÉ: 4 ( 1. miesto: 1-krát, 2. miesto: 2-krát a

  ŠPECIÁL. CENA ZA PEDAG. VEDENIE ŽIAKOV )

 • (Koz) Žiaci III.A sa v tomto školskom roku zúčastnili projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvýšiť finančnú gramotnosť detí. Veľmi zaujímavým spôsobom sa snaží naučiť deti rozumieť peniazom, poznať históriu obchodovania, platenia, rozumne hospodáriť s nadobudnutými financiami. Deti budovali mesto Šmoulovo. Boli rozdelení do 4 tímov, v ktorých mal každý člen nejakú funkciu a rovnocenné postavenie. Táto hra okrem rozvoja finančnej gramotnosti rozvíjala aj tímovú spoluprácu, kolektívne cítenie, spoločné rozhodovanie, argumentáciu, ponúkanie návrhov a riešení. V rámci záverečnej prezentácie pozvali do triedy žiakov zo susedných tried a predstavili im celý projekt.

 • Celoslovenská súťaž v prednese spirituálnej poézie a prózy.

  Žiačky našej školy(Tereza Kozaňáková - 9.B, Dorota Šusteková - 7.A, Simona Martvoňová - 6.B a Simona Dibdiaková - 6.B) sa zúčastnili dňa 1.6.2018 na recitačnej súťaži, ktorá sa koná každoročne na počesť významného spisovateľa Rudolfa Dilonga. Aj tento rok sme boli úspešní: Simona Martvoňová získala CENU POROTY a Simona Dibdiaková pekné 3. MIESTO!

  Tento úspech nás veľmi teší, pretože do súťaže sa zapojilo veľa žiakov z celého Slovenska, takže porota to nemala ľahké. VÍŤAZKÁM GRATULUJEME!!!

 • Plavecký výcvik tretiaci a štvrtáci

  (plu) Aj v tomto školskom roku sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého kurzu v „Aquarelaxe Dolný Kubín“. Cieľom základného plaveckého kurzu bolo hravou činnosťou prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké návyky, dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na bruchu a chrbte, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody, zoskok a vynorenie v malej a veľkej vode. Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého kurzu je zdokonalenie plaveckého spôsobu kraul, znak alebo prsia, zoskok z brehu do hlbokej vody s vyplávaním a preplávaním do plytkej vody. A ako to naše deti zvládali môžete vidieť na fotkách. Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Plavecký výcvik tretiaci a štvrtáci boli pridané fotografie.

 • JÚN

  (plu) Čo nás čaká v mesiaci jún:

  • „Deň detí“ – 01.06.2018 (piatok), 1.stupeň: súťaže na stanovištiach v areáli školy, 2. stupeň „Míľa pomoci",
  • školské výlety,
  • rozlúčkový koncoročný večierok žiakov 9. ročníka v KD – 13.06.2018 (streda), od 16.00 hod. do 22.00 hod.,
  • ekovýchovný program o triedení odpadov- enviromentálna výchova, žiaci 6. ročníka- prednáška o 08.00 hod.,
  • kultúrne vystúpenie žiakov v CSS Studienka pri príležitosti „Dňa otcov“ 19.06. 2018 o 10.00 hod -žiaci zo záujmových krúžk
 • Do galérie Martina Plutinská: Web stránka: Dopravná výchova boli pridané fotografie.

  (plu) Dopravná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Na našej škole sa realizovala na ihrisku, kde si deti mohli osvojiť základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách.

 • (jmik) V rámci nového projektu volejalovej fedrácie sa naša škola prihlásila do súťaže v prehadzovanej pre žiakov 1.stupňa.Šikovní štvrtáci ukázali svoje schopnosti a v základnej skupine porazili družstvo z Námestova a postúpili na krajské kolo v Ružomberku. Tohto kola sa zúčastnilo 6 družstiev. Hrali v dvoch skupinách, kde naši žiaci postúpili do semifinále. Tam nezaváhali a poradiili si s družstvami Trstenou a Gbeľanmi .Krásnym 1. miestom si zaistili postup na Majstrovsvá Slovenska, ktoré sa konajú v rámci športového podujatia KALOKAGATHIA v Trnave dňa 20.6.2018. Gratulujeme!!! foto

 • Pozývame rodičov žiakov 8.ročníka na konzultačný deň, zameraný na oboznámenie možnosti štúdia na strednej škole v budúcom školskom roku.